Vår målsättning

Mål
• JUNGFRUKUSTEN ska bli ett begrepp (som Västkusten och Höga Kusten)
• Jungfrukustvägen, en sammanhängande väg längs hela kustområdet
• Fritidsbåtleden, en sammanhängande led längs hela kustområdet
• Vända den negativa befolkningsutvecklingen

Syfte
• Synliggöra denna del av Gävleborgs län
• Ökad sysselsättning inom besöks- och servicenäringen
• Ökat åretruntboende på landsbygden, och i mindre samhällen och byar
• Förbättrad samhällsservice
• Attraktiv livsmiljö
• Jungfrukustvägen ska bli ett attraktivt alternativ till E4-an för turismen och en viktig väg för boende och näringsliv som binder samman samhällen i kustområdet och minskar lokaltrafiken på E4-an
• Fritidsbåtleden ska bli en attraktiv led för båtturismen, båtlivet och det rörliga friluftslivet
• Öka kunskapen om bevarandevärdet av natur- och kulturmiljöer

Krav
• Bevara karaktären
• Utgå från det som finns

Medel
• Långsiktig och uthållig marknadsföring av Jungfrukusten
• Samverkan över kommungränser mellan kommuner, näringsliv, turistorganisationer, intresseföreningar och länsmyndigheter
• Marknadsföra Jungfrukusten med utgångspunkt från det som redan finns i form av attraktiva besöksmål, t ex med hjälp av respektive kommuns turistbroschyr
• Informationstavlor och informationsblad på rastplatser mm längs E4-an
• Skyltning av Jungfrukustvägen
• Siktröjning där Jungfrukustvägen går nära havet
• Hemsida på Internet: www.jungfrukusten.nu  och www.jungfrukusten.se 
• Dokumentärfilm om Jungfrukusten på video
• Översiktskarta över Jungfrukusten

Målgrupper
• Den hjulburne besökaren i planerad form eller spontana besök
• Båtturismen
• Hela Sverige
• Dagsbesökare från närområdet